Main menu

Činnost ospod vyplývající se zákona

Poradenská činnost

 • pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené,
 • poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhů týkajících se dítěte k soudu,
 • po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje rodičům pomoc, spočívající zejména v uspořádání jejich rodinných poměrů, které by umožnily návratu dítěte do rodiny,
 • poskytuje pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů.

Výchovná opatření

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte může OSPOD uložit ve správním řízení:

 • napomenutí dítěte, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu,
 • dohled nad dítětem a provádět jej za součinnosti dalších institucí,
 • omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte,
 • povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče sami nezajistili dítěti odbornou pomoc ani na doporučení OSPOD, ačkoliv ji dítě nezbytně potřebuje.

Opatření na ochranu dětí

Orgán sociálně-právní ochrany může podávat návrhy k soudu:

 • na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu,
 • na nařízení ústavní výchovy, na její prodloužení či zrušení,
 • na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení,
 • na nařízení výchovného opatření,
 • návrh na vydání předběžného opatření, jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny.

Před podáním výše uvedených návrhů projedná orgán sociálně-právní ochrany s rodiči či jinými osobami odpovědnými za výchovu důvody pro které je návrh podáván, poučí je o jejich právech a povinnostech vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, pokud jsou rodiče dosažitelní. Toto se netýká návrhu na vydání předběžného opatření, kdy je třeba konat neprodleně.

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost

Kurátoři pro děti a mládež provádějí opatření k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického nebo sociálního vývoje dítěte, a to těmito způsoby:

 • navrhují preventivní opatření k zamezení vzniku sociálně-patologických jevů,
 • účastní se na přestupkovém řízení a trestním řízení vedenému proti mladistvému,
 • navštěvují děti s nařízenou ústavní či ochranou výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, a zároveň navštěvují rodiče těchto dětí,
 • pomáhají dětem po propuštění z ústavní či ochranné výchovy a zajišťují pomoc při jejich opětovném začlenění do rodinného a sociálního prostředí.

Náhradní rodinná péče - osvojení, pěstounská a poručenská péče

Se poskytuje dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí.

Pracovníci OSPOD:

 • podávají návrh soudu na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují o dítě zájem,
 • podávají návrh na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení,
 • poskytují osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte,
 • přijímají žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • uzavírají s osobami pečujícími a s osobami v evidenci „Dohodu o výkonu pěstounské péče“,
 • sledují vývoj dětí svěřených do pěstounské péče a naplňování „Dohody o výkonu pěstounské péče“,
 • zprostředkovávají psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc dětem a osobám pečujícím.

Další činnosti pracovníků OSPOD

 • pořádají případové konference při řešení konkrétních situací ohrožených dětí a rodin,
 • jsou oprávněni navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije a zjišťovat v místě bydliště, ve školských zařízeních nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování,
 • sledují dodržování práv dítěte ve zdravotnických a školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a v zařízeních sociální péče, kde je dítě dočasně umístěno,
 • přijímají od fyzických i právnických osob oznámení, týkající se podezření z ohrožení zdravého vývoje dítěte, které následně prověřuje,
 • vykonávají funkci kolizního opatrovníka dětem, které zastupuje u soudních řízení,
 • spolupracují v zájmu dětí se školskými a zdravotnickými zařízeními, se zařízeními pro výkon ústavní výchovy, se soudy, odbornými zařízeními, poskytovateli sociálních služeb, probační a mediační službou, úřady práce, neziskovými a dalšími organizacemi,
 • vykonávají další činnosti související s agendou sociálně-právní ochrany dětí, tak jak ukládá zákon o sociálně-právní ochraně dětí a další právní předpisy.
ESF loga mensi
Standardizace sociálně-právních služeb ORP Slavkov u Brna, CZ.1.04/3.1.03/C2.00109