Main menu

Co je ospod

Co je OSPOD?
- je zkratka pro orgán sociálně právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana dětí je vymezena zákonem jako :

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně a nepřetržitě.

Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně všem dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve.
Místní příslušnost OSPOD se řídí trvalým pobytem nezletilého dítěte.

Sociálně právní ochrana vychází zejména z těchto právních norem:

 • Ústava ČR
 • Listina základních práv a svobod
 • Úmluva o právech dítěte
 • ratifikované mezinárodní smlouvy a dohody
 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • Občanský zákoník
 • Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
 • Trestní zákon, trestní řád
 • Přestupkový zákon
 • Občanský soudní řád, správní řád

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti (dle § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právních ochraně dětí) :

 • jejichž rodiče
  • zemřeli,
  • neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,3) nebo
  • nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy,požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Pracovníci OSPODu:

 • sociální pracovníci
 • kurátoři pro děti a mládež
ESF loga mensi
Standardizace sociálně-právních služeb ORP Slavkov u Brna, CZ.1.04/3.1.03/C2.00109