Main menu

Oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost:

  • Každý  je oprávněn upozornit rodiče na závadné chování jejich dětí
  • Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti nebo na skutečnosti uvedené v § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
  • Dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života  a dalších práv orgány SPOD, školy, školská zařízení a poskytovatele zdravotnických služeb. A to i bez vědomí rodičů či jiných osob odpovědných za jeho výchovu.
  • Obecní úřady, státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.
  • Poskytoval zdravotních služeb je povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že matka po narození dítěte dítě opustila  a zanechala je v jeho zdravotnickém zařízení
  • Pokud o to ten, kdo učinil oznámení, požádá, obecní úřad obce s rozšířenou působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, zda na základě skutečností uvedených v oznámení shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
  • Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně-právní ochrany na skutečnosti týkající se dětí dle § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
Porušení oznamovací povinnosti je ze zákona sankcionováno – podle trestně právních předpisů a dle zákona o OSPOD pokutami (až do 50 000 Kč u fyzických a právnických osob). 
ESF loga mensi
Standardizace sociálně-právních služeb ORP Slavkov u Brna, CZ.1.04/3.1.03/C2.00109